Regulamin zakupów obowiązujący od 01.12.2023 r.

“Godlike for You” to witryna internetowa, na której istnieje możliwość składania zamówień na produkty naturalne, usługi i wydarzenia zwana dalej sklepem internetowym, dostępnym w domenie www.godlikeforyou.com, prowadzonym przez INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK, ul. Kilińskiego 34e/24, 44-200 Rybnik, NIP: 6422980403, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym kontakt.godlikeforyou@gmail.com.

1. “Goodlike for You”, prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.godlikeforyou.com, mailowo pod adresem kontakt.godlikeforyou@gmail.com i telefonicznie pod numerem +48889832890

2. Klienci mają możliwość korzystania z “Godlike for You” bez dokonywania rejestracji lub dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w “Godlike for You” (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na “Godlike for You” ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Skutkiem rozwiązania umowy będzie trwałe usunięcie Konta.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w “Godlike for You” należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK , której przedmiotem są usługi świadczone przez INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z “Godlike for You” oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w “Godlike for You” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych “Godlike for You” są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta rachunek. Paragon lub rachunek jest dostarczana w formie papierowej wraz z przesyłką lub w formie elektronicznej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy, które naliczają się w momencie składania zamówienia jeszcze przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, obiór osobisty jest bezpłatny.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK, dotycząca zakupu danego produktu w “Godlike for You” ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w “Godlike for You” jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepu “Godlike for You”, może INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK, samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w “Godlike for You” produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

* Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

* Przelewem online/BLIKIEM – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

* Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Standardowo przesyłka wysyłana jest w ciągu 48h od otrzymania zapłaty lub określenia formy płatności.

12. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK, informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

13. INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK, odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w ciągu 2 lat od daty otrzymania produktu w formie elektronicznej, za pomocą Formularza kontaktowego wysyłanego na adres mailowy wskazany przez Klienta, lub w formie pisemnej na adres INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK. podany w górnej części Regulaminu na koszt odbiorcy po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki lub sklep wygeneruje etykietę nadawczą.

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK albo INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

16. INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Przesyłka zwróconego towaru odbywa się na koszt Klienta na wskazany we wcześniejszych ustaleniach indywidualnie do każdego przypadku przez “Godlike for You” adres. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu “Godlike for You” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.godlikeforyou.com, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności

20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK w ramach “Godlike for You” będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla mejsca zamieszkania INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA KUROWIAK. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.